Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid.

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op het geheel van de contractuele betrekkingen tussen partijen, niettegenstaande alle andere beschikkingen die kunnen voorkomen op bestelbons of andere documenten van de koper.  Er kan slechts afgeweken worden door schriftelijk vastgesteld akkoord.

 

2. Offertes.

 

Elke offerte verbindt de verkoper voor een termijn van 90 dagen.  Na deze termijn behoudt de verkoper zich het recht voor de bestelling al dan niet te aanvaarden of de voorwaarden te wijzigen.

 

3. De klant erkent de inhoud van het document, ivm de directieve 96/74 betreffende de omschrijving van de afkortingen gebruikt voor de stofsamenstelling in een kledingstuk, gelezen en aanvaard te hebben.

 

4. Leveringstermijn.

 

Opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en benaderend.  De termijnen kunnen verlengd worden zonder dat dit uitstel aanleiding geeft tot ontbinding van het contract, weigering van de goederen of schadevergoeding.  Het vervoer van de goederen gebeurt steeds op risico van de koper, ook bij franco-levering.

 

5. Eigendomsvoorbehoud.

 

ALSICO N.V. behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle door haar geleverde goederen tot op het ogenblik van algehele betaling van de prijs ervan, niettegenstaande , de bepaling van art. 1583 BW.

 

6. Intellectuele Eigendom en Confidentialiteit

 

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is ALSICO N.V. eigenaar van alle rechten van Intellectuele Eigendom op de door haar voor de klant ontwikkelde werken (waaronder begrepen maar niet beperkt tot ontwerpen, schetsen, tekeningen, designs, beelden en de verwezenlijking ervan in de goederen). De levering van de goederen strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

 

6.2 Alle door ALSICO N.V. verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, designs, beelden, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor het maken van de goederen door ALSICO N.V.  en mogen niet door de klant zonder voorafgaande toestemming van ALSICO N.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Deze materialen, alsook enige informatie die door ALSICO N.V. wordt verstrekt, dienen confidentieel te worden behandeld (zakengeheim) en enkel worden gebruikt voor de uitvoering van de diensten van ALSICO N.V.

 

6.3 De intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal dat de klant in het kader van de precontractuele en contractuele betrekkingen aan ALSICO N.V. ter beschikking stelt (b.v. logos), blijft berusten bij de klant of bij de derde van wie de klant het recht heeft verkregen het materiaal aan ALSICO N.V. ter beschikking te stellen. De klant verleent ALSICO N.V. het recht deze materialen ten behoeve van het voorstellen van een offerte en het vervaardigen van de goederen te gebruiken. De klant staat ervoor in dat de door haar ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan ALSICO N.V. ter beschikking te stellen. De klant vrijwaart ALSICO N.V. volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart ALSICO N.V. eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

 

7. Klachten en terugzendingen.

 

I.g.v. zichtbare gebreken dient de koper zijn klacht schriftelijk in te dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen.  Elke klacht na gebruik van de koopwaar wordt door de verkoper niet aanvaard.  Bij verborgen gebreken moet de koper, op straffe van verval, de verkoper schriftelijk op de hoogte stellen binnen de 8 dagen na de vaststelling.  Zonder schriftelijke toestemming van de verkoper mogen de goederen niet teruggezonden worden en deze toestemming sluit geenszins erkenning in.  Indien de koper goederen wenst terug te zenden, waarvoor geen gebreken werden vastgesteld, kan dit alléén na toestemming van de verkoper, en uitsluitend indien de koopwaar nog niet in gebruik werd genomen, nog in de originele verpakking zit en deze koopwaar nog steeds op voorraad gevolgd wordt bij de verkoper.  Enkel in dit geval zal de verkoper een creditnota opmaken aan 90 % van de initiële facturatiewaarde.

In het geval van gebreken met betrekking tot het product zal de maximale schadeloosstelling ten laste van ALSICO N.V. beperkt zijn tot de factuurwaarde van het product. Echter, indien de grondstoffen door de klant opgelegd worden zal de maximale schadeloosstelling berekend worden op het gefactureerde eindproduct exclusief de grondstoffen.

 

8. Betaling.

 

De betaaltermijn begint onmiddellijk te lopen vanaf ontvangst factuur. Binnen een termijn van uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst factuur worden klachten inzake foutieve factuur informatie aanvaard.

De overschrijding van deze termijn van 30 kalenderdagen zonder klachten impliceert de aanvaarding van de factuur door de klant.

Bij aanpassing van factuur binnen 30 dagen omwille van bovenvermelde reden blijft de contractuele betaaltermijn steeds van toepassing vanaf ontvangst initiële factuur.
Behalve andere contractuele bepaling zijn de facturen contant betaalbaar bij levering.  Bij niet-betaling van één der facturen op de vervaldag, wordt deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, evenals alle andere schuldvorderingen, zelfs deze die nog niet op vervaldag gekomen zijn. I.g.v. laattijdige betaling zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met 1 % verwijlintrest per maand.  De verkoper behoudt zich het recht voor het factuurbedrag te verhogen met 10 % , met een minimum van 130 EURO als schadeloosstelling voor de gemaakte kosten.

 

9. Overmacht.

 

Alle gevallen van overmacht stellen van rechtswege een einde aan de verplichtingen van de verkoper en ontheffen hem van elke verantwoordelijkheid of schadevergoeding.

 

10. Bevoegde rechtbank.

 

Elk geschil betreffende onderhavig contract is uitsluitend voor te leggen aan de Rechtbank van Koophandel van Oudenaarde.

 

 

11. Vestigingsadres

 

 

Alsico

Zonnestraat 223

9600 Ronse

België

 

Tel +32 (0)55 23 71 71

Fax +32(0)55 23 71 79

 

 

Form User Register

Bent u al klant? Klik hier.

Form User Login

Bent u nog geen klant? Registreer dan nu.

Ben u zeker dat u dit item wil verwijderen?

Product is toegevoegd aan uw wishlist.

Product is toegevoegd aan uw mandje.

Afrekenen