Algemene voorwaarden voor internetverkoop

print versie

Artikel 1. Toepasselijkheid. 

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op het geheel van de contractuele betrekkingen tussen partijen, niettegenstaande alle andere beschikkingen die kunnen voorkomen op bestelbonnen of andere documenten van de koper. Er kan slechts afgeweken worden door schriftelijk vastgesteld akkoord. 

 

Artikel 2. Offertes. 

 

Elke offerte verbindt de verkoper voor een termijn van 90 dagen. Na deze termijn behoudt de verkoper zich het recht voor de bestelling al dan niet te aanvaarden of de voorwaarden te wijzigen. 

 

Artikel 3. Erkenning

 

De klant erkent de inhoud van het document, i.v.m. de directieve 96/74 betreffende de omschrijving van de afkortingen gebruikt voor de stofsamenstelling in een kledingstuk, gelezen en aanvaard te hebben. 

 

Artikel 4. Leveringstermijn. 

 

Opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en benaderend. De termijnen kunnen verlengd worden zonder dat dit uitstel aanleiding geeft tot ontbinding van het contract, weigering van de goederen of schadevergoeding. Het vervoer van de goederen gebeurt steeds op risico van de koper, ook bij franco-levering. 

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud. 

 

ALSICO NV behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle door haar geleverde goederen tot op het ogenblik van algehele betaling van de prijs ervan, niettegenstaande, de bepaling van art.1583 BW. 

 

Artikel 6. Herroepingsrecht

 

6.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Alsico bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

6.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Alsico retourneren, conform de door Alsico verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7. - Kosten in geval van herroeping

 

7.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

7.2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Alsico dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na acceptatie van de goederen, terugbetalen.

 

Artikel 8. - Uitsluiting herroepingsrecht

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

               - die door Alsico tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (o.a. Shake Your Style);

               - die duidelijk persoonlijk van aard zijn (o.a. Shake Your Style);

               - die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

               - waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Alsico geen invloed heeft;

                

Artikel 9. Betaling. 

 

Behalve andere contractuele bepaling zijn de facturen contant betaalbaar bij levering. Bij niet-betaling van één der facturen op de vervaldag, wordt deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, evenals alle andere schuldvorderingen, zelfs deze die nog niet op vervaldag gekomen zijn. I.g.v. laattijdige betaling zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met 1% verwijlintrest per maand. De verkoper behoudt zich het recht voor het factuurbedrag te verhogen met 10%, met een minimum van 130 EURO als schadeloosstelling voor de gemaakte kosten. 

 

Artikel 10. Overmacht. 

 

Alle gevallen van overmacht stellen van rechtswege een einde aan de verplichtingen van de verkoper en ontheffen hem van elke verantwoordelijkheid of schadevergoeding. 

 

Artikel 11. Bevoegde rechtbank. 

 

Elk geschil betreffende onderhavig contract is uitsluitend voor te leggen aan de Rechtbank van Koophandel van Oudenaarde. 

Alsico is ingeschreven in de rechtbank van koophandel te Oudenaarde met als ondernemingsnummer 0400.191.316

 

Artikel 12. Vestigingsadres

 

Alsico
Zonnestraat 223
9600 Ronse
België

 

Tel +32 (0)55 23 71 71
Fax +32(0)55 23 71 79

 

Form User Register

Bent u al klant? Klik hier.

Form User Login

Bent u nog geen klant? Registreer dan nu.

Ben u zeker dat u dit item wil verwijderen?

Product is toegevoegd aan uw wishlist.

Product is toegevoegd aan uw mandje.

Afrekenen