Warunki użytkowania

Na tej stronie (i w powiązanych z nią dokumentach) użytkownik znajdzie warunki korzystania z naszej strony internetowej www.alsico.com/pl/ (nasza strona internetowa), niezależnie od tego, czy jest gościem, czy zarejestrowanym użytkownikiem. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania. Korzystając z naszej strony, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na te warunki, prosimy o niekorzystanie z naszej strony.

Informacje o nas

www.alsico.com/pl/ jest stroną zarządzaną przez spółkę Alsico Czechia s.r.o. (My). Jesteśmy zarejestrowani w Republice Czeskiej pod numerem REGON 60707879 i mamy siedzibę w miejscowości Třebíč, ulica Brněnská 331, 674 01, NIP CZ60707879.

Dostęp do naszej strony

Dostęp do naszej strony jest dozwolony wyłącznie tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji usług świadczonych na naszej stronie w dowolnym momencie i bez powiadomienia (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez pewien okres czasu.

Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części naszej strony lub całej naszej strony użytkownikom, którzy się u nas zarejestrowali.

Jeśli użytkownik wybierze lub otrzyma kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musi traktować takie informacje jako poufne i nie może ich ujawniać osobom trzecim. Mamy prawo do wyłączenia dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, wybranego przez użytkownika lub przydzielonego przez nas, w dowolnym momencie, jeśli w naszej opinii użytkownik nie przestrzega któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.

Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej strony. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do naszej strony za pośrednictwem jego połączenia internetowego są świadome niniejszych warunków i przestrzegały ich.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjodawcą wszelkich praw własności intelektualnej do naszej strony i materiałów na niej zamieszczonych. Prace te są chronione prawami autorskimi i umowami na całym świecie.

Użytkownik może wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnej strony/stron naszej strony w celach osobistych, może także powiadomić inne osoby w swojej organizacji o materiałach opublikowanych na naszej stronie.

Zabronione jest edytowanie papierowych i cyfrowych kopii jakichkolwiek wydrukowanych lub pobranych materiałów, a także wykorzystywanie ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio bądź jakichkolwiek grafik w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu.

Należy zawsze uznawać nasze stanowisko (oraz wszystkich zidentyfikowanych autorów) jako autorów materiałów znajdujących się na naszej stronie.

Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać żadnej części materiałów znajdujących się na naszej stronie do celów komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjobiorców.

Jeśli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze jakąkolwiek część naszej strony z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, jego prawo do korzystania z naszej strony natychmiast wygaśnie, a użytkownik będzie musiał, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane przez siebie kopie materiałów.

Poleganie na opublikowanych informacjach

Komentarze i inne materiały zamieszczone na naszej stronie nie mają na celu porady, na której należy polegać. Dlatego też zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez kogokolwiek odwiedzającego naszą stronę lub kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o treści takich materiałów.

Nasza strona zmienia się regularnie.

Staramy się regularnie aktualizować naszą stronę i w każdej chwili możemy zmienić jej treść. W razie potrzeby możemy zawiesić dostęp do naszej strony lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Wszelkie materiały na naszej stronie mogą w dowolnym momencie być nieaktualne i nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizacji.

Nasza odpowiedzialność

Materiały wyświetlane na naszej stronie są udostępniane bez żadnych gwarancji, warunków i warunków gwarancji co do ich dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo my, inni członkowie naszej grupy spółek i powiązane z nami strony trzecie wyraźnie wykluczamy:

Wszystkie warunki, gwarancje i inne warunki umowne, które w innym przypadku mogłyby być w sposób dorozumiany wywiedzione na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub słuszności.

Wszelka odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z naszą stroną lub w związku z użytkowaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z naszej strony, wszelkich stron internetowych z nią powiązanych oraz wszelkich materiałów na niej opublikowanych, w tym, ale bez ograniczeń, wszelką odpowiedzialność za:

  • utratę dochodów lub zysków;
  • utratę działalności gospodarczej/biznesu;
  • utratę zysków lub umów;
  • utratę oczekiwanych oszczędności;
  • utratę danych;
  • utratę reputacji;
  • utratę czasu kierownictwa lub czasu związanego z zarządzaniem biura; i
  • za wszelkie inne straty lub szkody, niezależnie od tego, w jaki sposób powstały i niezależnie od tego, czy zostały spowodowane w wyniku czynu niedozwolonego/deliktu (w tym zaniedbanie), naruszenie umowy lub w inny sposób, nawet jeśli były przewidywalne.

Nie ma to wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem, naszą odpowiedzialność za fałszywe przedstawienie faktu lub wprowadzenie w błąd jako istotny fakt ani na jakąkolwiek inną odpowiedzialność, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

Informacje o użytkowniku i jego wizycie na naszej stronie

Przetwarzamy informacje o użytkowniku zgodnie z naszą polityką prywatności, która znajduje się pod adresem https://www.alsico.com/pl/ochrona-prywatnosci/. Korzystając z naszej strony, użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie i gwarantuje, że wszystkie podane dane są dokładne.

Transakcje zawierane za pośrednictwem naszej strony

Umowy na dostawę towarów zawierane za pośrednictwem naszej strony lub w wyniku odwiedzin użytkownika podlegają naszym warunkom, które są dostępne pod adresem https://www.alsico.com/pl/warunki-uzytkowania/.

Przesyłanie materiałów na naszą stronę

Wszelkie materiały, które użytkownik prześle na naszą stronę, będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone, a my mamy prawo do używania, kopiowania, rozpowszechniania i udostępniania osobom trzecim wszelkich takich materiałów w dowolnym celu. Mamy również prawo ujawnić tożsamość użytkownika każdej osobie trzeciej, która twierdzi, że jakikolwiek materiał opublikowany lub przesłany przez użytkownika na naszą stronę narusza jej prawa własności intelektualnej lub prawa do prywatności.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów opublikowanych przez użytkownika lub innego użytkownika naszej strony.

Mamy prawo usunąć wszelkie materiały lub wkłady, które użytkownik umieścił na naszej stronie.

Wirusy, hakowanie i inne ataki

Nie wolno nadużywać naszej strony poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej strony, serwera, na którym przechowywana jest nasza strona, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonej do naszej strony. Nie wolno atakować naszej strony za pomocą ataku typu DDoS (Distributed Denial of Service).

Naruszenie tego postanowienia stanowiłoby popełnienie przestępstwa zgodnie z ustawą o nadużyciach komputerowych z 1990 r. Każde takie naruszenie zostanie zgłoszone odpowiednim organom ścigania, a my będziemy z nimi współpracować, przekazując im tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia prawo użytkownika do korzystania z naszej Strony wygasa w trybie natychmiastowym.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu „odmowa usługi”, wirusem lub innym szkodliwym technologicznie materiałem, który może zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone w wyniku korzystania z naszej strony lub pobieranie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niej lub na dowolnej stronie z nią powiązanej.

Połączenie z naszą stroną

Użytkownik może zamieszczać łącza do naszej strony głównej, o ile czyni to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi naszej reputacji ani nie czerpie z niej zysków, ale nie może tworzyć łącza w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, poparcia lub wsparcia z naszej strony, jeżeli takie powiązanie nie istnieje.

Użytkownik nie może tworzyć łącza z żadnej strony internetowej, która nie jest własnością użytkownika.

Nasza strona nie może być włączona do żadnej innej strony, ani nie można tworzyć łączy do jakiejkolwiek części naszej strony innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na tworzenie łączy bez uprzedzenia.

W przypadku chęci wykorzystania materiałów zamieszczonych na naszej stronie w inny sposób niż opisano powyżej, prosimy o kontakt z obchod@alsico.cz.

Linki z naszej strony internetowej

Jeśli nasza strona zawiera łącza do innych stron i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów i nie ponosimy odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich użytkowania.

Jurysdykcja i prawo właściwe

Czeskie sądy będą miały wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi roszczeniami wynikającymi z wizyty użytkownika na naszej stronie, chociaż zastrzegamy sobie prawo do wniesienia powództwa przeciwko użytkownikowi z powodu naruszenia niniejszych warunków w kraju zamieszkania użytkownika lub w jakimkolwiek innym odpowiednim kraju. Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu angielskiemu.

Marki handlowe

Alsico, ALSIFLEX, Alsiwear, Alsitech, Alsicare, Alsiserv i Alsibiz są markami handlowymi firmy ALSICO Czechia s.r.o.

Zmiany

Możemy modyfikować niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie, zmieniając tę ​​stronę. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać tę stronę, w celu odnotowania wszelkich zmian, ponieważ są one dla niego wiążące. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach użytkowania mogą również zostać zastąpione postanowieniami lub zawiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu na naszej stronie.

Wątpliwości użytkownika

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące materiałów pojawiających się na naszej stronie, prosimy o kontakt z obchod@alsico.cz.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.