Podmínky užívání

Na této stránce (a dokumentech na ni odkazovaných) najdete podmínky používání naší webové stránky www.alsico.com/cz/ (naše stránka), ať už jste hostem nebo registrovaným uživatelem. Před začátkem používání stránky si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky použití. Použitím naší stránky vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami použití a souhlasíte s jejich dodržováním. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosím, zdržte se používání naší stránky.

Informace o nás

www.alsico.com/cz/ je stránka provozovaná společností Alsico Czechia s.r.o. (My). Jsme registrováni v České republice pod IČ 60707879 a máme sídlo v Třebíči, ulice Brněnská 331. 674 01, DIČ CZ60707879.

Přístup k naší stránce

Přístup k naší stránce je dovolen pouze dočasně, a vyhrazujeme si právo kdykoliv bez upozornění odstranit nebo upravit službu, kterou poskytujeme na naší stránce (viz níže). Nejsme odpovědní, pokud z jakéhokoliv důvodu naše stránka není kdykoliv nebo po určitou dobu dostupná.

Občas můžeme omezit přístup k některým částem naší stránky nebo k celé naší stránce uživatelům, kteří se u nás zaregistrovali.

Pokud si vyberete nebo vám bude poskytnut identifikační kód uživatele, heslo nebo jakákoliv jiná informace jako součást našich bezpečnostních postupů, musíte s takovou informací zacházet jako s důvěrnou a nesmíte ji sdělit žádné třetí straně. Máme právo kdykoliv deaktivovat jakýkoliv identifikační kód uživatele nebo heslo, ať už zvolené vámi nebo přidělené námi, pokud podle našeho názoru nedodržujete žádné z ustanovení těchto podmínek použití.

Jste odpovědní za vytvoření všech opatření nezbytných pro váš přístup k naší stránce. Jste také odpovědní za to, aby všechny osoby, které mají přístup k naší stránce prostřednictvím vašeho připojení k internetu, byly obeznámeny s těmito podmínkami a dodržovaly je.

Práva duševního vlastnictví

Jsme vlastníkem nebo licencorem všech práv duševního vlastnictví na naší stránce a na materiálech zveřejněných na ní. Tyto práce jsou chráněny autorskými zákony a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Můžete vytisknout jednu kopii a stáhnout výňatky z jakékoli stránky(y) naší stránky pro vaši osobní referenci a můžete upozornit ostatní ve vaší organizaci na materiál zveřejněný na naší stránce.

Nesmíte upravovat papírové nebo digitální kopie žádných materiálů, které jste vytiskli nebo stáhli, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo zvukové sekvence nebo žádnou grafiku odděleně od jakéhokoli doprovodného textu.

Naše postavení (a postavení jakýchkoli identifikovaných přispěvatelů) jako autorů materiálu na naší stránce musí být vždy uznáno.

Nesmíte používat žádnou část materiálů na naší stránce pro komerční účely bez získání licence od nás nebo od našich vlastníků licence.

Pokud vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část naší stránky v rozporu s těmito podmínkami použití, vaše právo používat naši stránku okamžitě zanikne a musíte podle našeho výběru vrátit nebo zničit všechny kopie materiálů, které jste vytvořili.

Spoléhání na zveřejněné informace

Komentáře a další materiály zveřejněné na naší stránce nejsou určeny jako rady, na které by se mělo spoléhat. Proto se distancujeme od veškeré odpovědnosti a zodpovědnosti vyplývající ze spoléhání na takové materiály jakýmkoli návštěvníkem naší stránky nebo kýmkoli, kdo by mohl být informován o obsahu těchto materiálů.

Naše stránka se pravidelně mění

Snažíme se pravidelně aktualizovat naši stránku a můžeme kdykoliv změnit obsah. V případě potřeby můžeme pozastavit přístup k naší stránce nebo ji na neurčitou dobu uzavřít. Jakýkoli materiál na naší stránce může být kdykoliv zastaralý a nejsme povinni takový materiál aktualizovat.

Naše odpovědnost

Materiál zobrazený na naší stránce je poskytován bez jakýchkoli záruk, podmínek nebo záručních podmínek ohledně jeho přesnosti. Pokud to zákon dovoluje, my, ostatní členové naší skupiny společností a třetí strany spojené s námi výslovně vylučujeme:

  • Všechny podmínky, záruky a další smluvní podmínky, které by jinak mohly být implicitně vyvozeny ze zákona, z obecného práva nebo z práva spravedlnosti.
  • Jakoukoli odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné ztráty či škody, které utrpí jakýkoli uživatel v souvislosti s naší stránkou nebo v souvislosti s používáním, nemožností používat nebo výsledky používání naší stránky, jakýchkoli webových stránek s ní propojených a jakýchkoli materiálů zveřejněných na ní, včetně, ale neomezeně na jakoukoli odpovědnost za:
  • ztrátu příjmů nebo výnosů;
  • ztrátu podnikání;
  • ztrátu zisku nebo smluv;
  • ztrátu očekávaných úspor;
  • ztrátu dat;
  • ztrátu dobrého jména;
  • ztrátu času vedení nebo kancelářského času; a
  • za jakoukoli jinou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, ať už jakýmkoli způsobem vzniklou a bez ohledu na to, zda byla způsobena deliktem (včetně nedbalosti), porušením smlouvy nebo jinak, i kdyby byla předvídatelná.

Toto neovlivňuje naši odpovědnost za smrt nebo osobní zranění vzniklá naší nedbalostí, ani naši odpovědnost za podvodnou představu nebo zkreslení jako podstatné skutečnosti, ani jakoukoli jinou odpovědnost, která nemůže být vyloučena nebo omezena podle platného práva.

Informace o vás a vaší návštěvě naší stránky

Zpracováváme informace o vás v souladu s naší zásadou ochrany osobních údajů, která je uvedena na https://www.alsico.com/cz/ochrana-soukromi/. Používáním naší stránky souhlasíte s takovým zpracováním a zaručujete, že všechna poskytnutá data jsou přesná.

Transakce uzavřené prostřednictvím naší stránky

Smlouvy o dodávkách zboží, které jsou uzavřeny prostřednictvím naší stránky nebo jako výsledek vašich návštěv, jsou řízeny našimi obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na https://www.alsico.com/cz/podminky-uzivani/.

Nahrávání materiálu na naši stránku

Jakýkoliv materiál, který nahrajete na naši stránku, bude považován za zbavený důvěrnosti a nenárokovatelný a máme právo používat, kopírovat, distribuovat a zpřístupňovat třetím stranám jakýkoliv takový materiál pro jakýkoliv účel. Máme také právo zpřístupnit vaši identitu jakékoli třetí straně, která tvrdí, že jakýkoli materiál, který jste na naši stránku zveřejnili nebo nahráli, porušuje jejich práva duševního vlastnictví nebo právo na soukromí.

Nejsme zodpovědní ani neodpovídáme žádné třetí straně za obsah nebo přesnost jakýchkoli materiálů zveřejněných vámi nebo jakýmkoli jiným uživatelem naší stránky.

Máme právo odebrat jakýkoli materiál nebo příspěvek, který jste na naši stránku umístili.

Viry, hacking a jiné útoky

Nesmíte zneužívat naši stránku tím, že vědomě zavádíte viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jiný materiál, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k naší stránce, serveru, na kterém je naše stránka uložena, nebo k jakémukoli serveru, počítači nebo databázi připojené k naší stránce. Nesmíte útočit na naši stránku prostřednictvím útoku na odmítnutí služby (DDoS) nebo distribuovaného útoku na odmítnutí služby (DDoS).

Porušením tohoto ustanovení byste spáchali trestný čin podle zákona o počítačovém zneužívání z roku 1990. Jakékoliv takové porušení bude oznámeno příslušným úřadům pro vymáhání práva a budeme s těmito úřady spolupracovat tak, že jim poskytneme vaši identitu. V případě takového porušení vaše právo používat naši stránku okamžitě zanikne.

Nejsme zodpovědní za žádnou ztrátu nebo škodu způsobenou distribuovaným útokem na odmítnutí služby, viru nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může nakazit vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný vlastní materiál v důsledku vašeho použití naší stránky nebo vašeho stahování jakéhokoli materiálu zveřejněného na ní nebo na jakékoliv stránce s ní propojené.

Propojení se naší stránkou

Můžete propojit naši domovskou stránku, pokud to učiníte způsobem, který je férový a legální a nepoškozuje naši pověst ani z ní neprosperuje, ale nesmíte vytvořit odkaz způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu spojení, schválení nebo podpory ze strany nás, pokud neexistuje žádné takové spojení.

Nesmíte vytvořit odkaz z jakékoliv webové stránky, která není vaše vlastnictví.

Naše stránka nesmí být začleněna do žádné jiné stránky, ani nesmíte vytvářet odkaz na jakoukoli část naší stránky s výjimkou domovské stránky. Vyhrazujeme si právo bez upozornění stáhnout povolení pro propojení.

Pokud si přejete využít materiál na naší stránce jinak než je uvedeno výše, obraťte se s vaším požadavkem na obchod@alsico.cz.

Odkazy z naší stránky

Pokud naše stránka obsahuje odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Nemáme kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů a nebereme na sebe žádnou odpovědnost za ně ani za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která může vzniknout z jejich použití.

Soudní pravomoc a použitelné právo

České soudy budou mít výlučnou pravomoc nad jakýmkoli nárokem vzniklým z návštěvy naší stránky, i když si zachováváme právo vznést žalobu proti vám za porušení těchto podmínek ve vaší zemi bydliště nebo v jakékoli jiné relevantní zemi. Tyto podmínky použití podléhají anglickému právu.

Obchodní značky

Alsico, ALSIFLEX, Alsiwear, Alsitech, Alsicare, Alsiserv a Alsibiz jsou obchodní značky společnosti ALSICO Czechia s.r.o.

Změny

Můžeme kdykoli upravit tyto podmínky použití změnou této stránky. Očekává se, že budete pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste si všimli jakýchkoli změn, protože jsou pro vás závazné. Některá ustanovení obsažená v těchto podmínkách použití mohou být také nahrazena ustanoveními nebo oznámeními zveřejněnými jinde na naší stránce.

Vaše obavy

Pokud máte jakékoli obavy ohledně materiálu, který se objevuje na naší stránce, prosím kontaktujte nás na obchod@alsico.cz.

Děkujeme za návštěvu naší stránky.