algemene voorwaarden

1. Toepassing en aanvaarding

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen het geheel van contractuele betrekkingen tussen Alsico NV, met maatschappelijke zetel te Zonnestraat 223/229 (vestigingsadres: Pont West 111, 9600 Ronse), 9600 Ronse en ingeschreven in de KBO onder nummer 0400.191.316 (hierna “Alsico”) en elke klant. Alsico kan afwijken van deze algemene voorwaarden in specifieke overeenkomsten, in offertes, op orderbevestigingen of enige andere vorm van communicatie van Alsico met de klant. Deze afwijkingen dienen schriftelijk te gebeuren en worden niet vermoed.

1.2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en specifiekere documenten van Alsico, zal de inhoud van de specifiekere documenten primeren.

1.3. Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden voorafgaandelijk ter kennis zijn gebracht aan de klant en dat de klant voldoende tijd heeft gehad om deze algemene voorwaarden door te nemen en met Alsico te bespreken. Bij het uitblijven van enige reactie door de klant of het uitvoeren van de overeenkomst, worden de algemene voorwaarden geacht impliciet te zijn aanvaard.

1.4. Partijen komen overeen dat de eigen algemene voorwaarden van de klant niet van toepassing zijn, behoudens indien de klant deze voorafgaand aan enige offerte opmaak aan Alsico tijdig en schriftelijk heeft ter kennis gebracht. Partijen komen overeen dat in voorkomend geval de algemene voorwaarden van Alsico prevaleren boven enige strijdige bepalingen van de klant.

1.5. Alsico heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen kenbaar worden gemaakt aan de klant en van toepassing zijn op elk order of elke bestelling na kennisgeving van de gewijzigde algemene voorwaarden.

2. Evenwicht

2.1. De klant aanvaardt dat deze algemene voorwaarden het resultaat zijn van de economische en juridische evenwichten die tussen de aan-en verkoper in deze markt en voor de bestelde goederen spelen, en bevestigt dat deze evenwichtig zijn opgesteld.

2.2. De afmetingen, vorm, kwaliteit, gewichten, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, advertenties, afbeeldingen, websites en prijslijsten van Alsico hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst en ze uitdrukkelijk als bindend bestempelt.

2.3. De klant verbindt zich ertoe Alsico voorafgaand aan de offerte alle nuttige en noodzakelijke informatie schriftelijk te bezorgen over de goederen, het gebruik en de bestemming ervan. Alsico wordt niet vermoed het gebruik en de bestemming ervan te kennen.

3. Bijzondere wetgeving

3.1. De klant bevestigt de Europese verordening nr. 1007/2011 betreffende de omschrijving van de afkortingen gebruikt voor de stofsamenstelling in een kledingstuk evenals alle andere wetgeving die het gebruik van de goederen aanbelangt, gelezen en aanvaard te hebben.

3.2. De klant is als enige met uitsluiting van Alsico verantwoordelijk voor de conformiteit van de goederen met (bijzondere) wetgeving of regelgeving die geldt in het land waar wordt verkocht of naar hetwelk wordt geëxporteerd. Indien er enige specifieke voorwaarden zijn waaraan de goederen dienen te voldoen (al dan niet met impact op etikettering, verpakking, recyclage etc.), dan dient de klant Alsico voorafgaand aan de offerte schriftelijk te informeren.

3.3. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van gegevens en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt aan Alsico. Alsico is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van de door zijn verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

4. Offertes

Elke offerte verbindt Alsico voor een termijn van maximum 30 kalenderdagen vanaf offerte datum, en dit slechts voor wat betreft de niet-indicatieve onderdelen (zoals bv. de prijs en de productspecificaties) van de offerte. Na deze termijn behoudt Alsico zich het recht voor de bestelling niet langer te aanvaarden of de voorwaarden te wijzigen.

5. Bestellingen en annulaties voor levering

5.1. De wilsovereenstemming tot aankoop van de goederen van de klant komt tot stand door de plaatsing van een bestelling (al dan niet na het ontvangen van een offerte door Alsico). De plaatsing van een bestelling door de klant is bijgevolg bindend. Bestellingen kunnen plaatsvinden via een getekende offerte (per e-mail of elke andere schriftelijke of elektronische communicatie). De koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de bestelling door Alsico.

5.2. Annulaties van bestellingen kunnen enkel tot stand komen na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding daarvan door Alsico.

5.3. In geval van annulatie of indien de overeenkomst door toedoen van de klant geen verdere uitwerking kan vinden, kan Alsico in alle geval een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% op de totale prijs van de bestelling vorderen, als vergoeding voor de door Alsico reeds gemaakte kosten en de gederfde winst. Alsico behoudt echter steeds het recht om de volledige schade terug te vorderen als die de waarde van de forfaitaire vergoeding zou overstijgen. Alsico behoudt zich het recht voor om alle voor de klant aangekochte grondstoffen of materialen voor bindende en niet-bindende orders (forecast) te factureren ingeval van beëindiging van de overeenkomst door de klant.

6. Leveringstermijn

Algemeen

6.1. Alle door Alsico opgegeven leveringstermijnen in offertes of op andere wijze, zijn slechts indicatief en worden bij benadering meegedeeld. De leveringstermijn houdt geen resultaatsverbintenis in.

6.2. De termijnen kunnen door Alsico verkort of verlengd worden op basis van interne planning en/of andere redenen, zonder dat dit uitstel aanleiding geeft tot ontbinding van het contract, weigering van de goederen of schadevergoeding. Alsico zal de klant bij wijziging van de leveringstermijn informeren.

6.3. Alsico heeft het recht om een deel van de goederen te leveren aan de klant, met dien verstande dat de klant niet gehouden is tot betaling van enige extra kost voor transport door de partiële levering (behoudens indien de oorzaak bij de klant zelf rust).

6.4. Indien de klant de goederen niet op de afgesproken leveringstermijn komt ophalen, dan heeft Alsico het recht om opslagkosten aan te rekenen aan de klant. Opslag gebeurt voor rekening en risico van de klant. Indien de klant één (1) maand na de afgesproken leveringstermijn nog steeds de goederen niet heeft opgehaald, dan heeft Alsico het recht de goederen integraal te facturen. Indien de klant drie (3) maand na de afgesproken leveringstermijn nog steeds de goederen niet heeft opgehaald en tevens heeft nagelaten de factuur te betalen, dan heeft Alsico het recht de goederen aan derden te verkopen en enige schade op de klant te verhalen.

6.5. Alle goederen worden geleverd in standaardverpakkingen behoudens andersluidende schriftelijke afspraak tussen de klant en Alsico.

Specifieke bestellings-en leveringsprocedure voor goederen geproduceerd in bijzondere omstandigheden

6.6. Voor goederen die tijdens of als gevolg van bijzondere omstandigheden (bv. epidemieën, pandemieën, oorlogen, of andere uitzonderlijke gebeurtenissen met verstrekkende gevolgen op het maatschappelijk en economisch landschap) worden geproduceerd, zoals bijvoorbeeld mondmaskers, wordt een specifieke bestellings-en leveringsprocedure voorzien die Alsico toelaat om (i) haar interne organisatie af te stemmen op de gevolgen van bijzondere omstandigheden en (ii) de leveringstermijnen voor verschillende klanten zo goed mogelijk na te komen.

Deze procedure wordt als volgt bepaald:

De klant geeft de bestelling via e-mail door aan Alsico;

In reactie op de bestelling zal Alsico op basis van haar interne planning een eerste indicatie van leveringstermijn en totale prijs meedelen;

Na ontvangst van de eerste indicatie en de totale prijs bevestigt de klant de bestelling via e-mail, waarna de koop tot stand komt en de klant overgaat tot betaling van de volledige prijs op het rekeningnummer van Alsico:

•       IBAN BE43 4439 0013 0101.
•       BIC KREDBEBB

Pas bij ontvangst van de betaling door Alsico, wordt een tweede en finale indicatie van leveringstermijn meegedeeld, die omwille van de tussentijds gewijzigde planning of als gevolg van de bijzondere omstandigheden kan afwijken van de eerste indicatie van leveringstermijn, zonder annulatiemogelijkheid voor de klant.

6.7. De algemene regels uit de algemene voorwaarden zijn van toepassing op de specifieke bestellings-en leveringsprocedure. Zo zijn beide leveringstermijnen steeds indicatief. Eigendomsoverdracht zal voor goederen bedoeld in art. 6.6. echter pas plaatsvinden bij de levering, op voorwaarde dat er overeenkomstig art. 6.6. is betaald.

7. Prijs en betaling

7.1. De in de overeenkomst of offerte vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en exclusief BTW en andere heffingen of taksen. De prijzen gelden voor het volume of de minimumhoeveelheden zoals aangegeven in de overeenkomst of de offerte. De prijzen omvatten geen kosten van bijzondere certificatie, kosten van specifieke tools of matrijzen, kosten van enige dienst na verkoop, etc.

7.2. De door Alsico genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, etc.

7.3. Alsico en de klant komen overeen dat indien de totale prijs van de goederen op het moment van levering ten opzichte van de datum van bestelling met méér dan drie procent (3%) is gestegen, dat Alsico na kennisgeving aan de klant de prijsverhoging kan doorrekenen op voorwaarde dat de prijsverhoging niet meer bedraagt dan tien procent (10%). Indien de prijsverhoging hoger is dan tien procent (10%), dan heeft de klant het recht de bestelling of het order binnen de vijf (5) kalenderdagen na kennisgeving te annuleren mits aangetekend schrijven en dit zonder recht op enige schadevergoeding.

7.4. Alsico heeft het recht de prijzen te wijzigen mits een voorafgaande kennisgeving van dertig (30) kalenderdagen. De nieuwe prijzen treden in werking op nieuwe orders of bestellingen van de klant, inclusief afroeporders die op datum van de kennisgeving niet-bindend waren.

7.5. De betaaltermijn van dertig (30) kalenderdagen begint onmiddellijk te lopen vanaf ontvangst factuur, en bij weigering van enige ontvangst vanaf de factuurdatum. De klant gaat akkoord dat Alsico facturen per e-mail of andere elektronische communicatie toestuurt.

7.6. Protest tegen een factuur dient binnen de vijf (5) kalenderdagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan Alsico. Niet-naleving van deze formaliteiten en termijn heeft de niet-ontvankelijkheid van enige vordering tot gevolg. Na de termijn van vijf (5) kalenderdagen wordt de factuur en de daarin opgenomen gegevens geacht te zijn aanvaard. Het ontbreken van een ordernummer of specifieke referentie op de factuur is geen reden om een factuur te protesteren.

7.7. Bij niet-betaling van één der facturen op de vervaldag, wordt deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, evenals alle andere schuldvorderingen, zelfs deze die nog niet op vervaldag gekomen zijn. I.g.v. laattijdige betaling zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met één procent (1%) verwijlintrest per maand. Alsico behoudt zich het recht voor het factuurbedrag te verhogen met tien procent (10%), met een minimum van 130 EURO als schadeloosstelling voor de gemaakte redelijke aanmaning- en inningskosten.

7.8. Indien het krediet van de klant aangetast wordt, bijvoorbeeld wanneer er gerechtelijke maatregelen genomen worden tegen de klant of wanneer er zich omstandigheden voordoen bij de klant die de goede uitvoering van de overeengekomen verbintenissen bemoeilijken of onmogelijk maken, dan heeft Alsico het recht, zelfs bij gedeeltelijke of gehele verzending van de goederen, de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten en bijkomende waarborgen (bv. kredietverzekering of voorafbetaling) te eisen. In geval van weigering door de klant heeft Alsico het recht om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, dit zonder enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd te zijn.

8. Eigendomsvoorbehoud en risico

8.1. Alsico blijft eigenaar van de door haar geleverde goederen tot op het ogenblik van algehele betaling van de prijs.

8.2. Het risico over de goederen gaat over op de klant op het moment dat de goederen Alsico verlaten. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst geschiedt de levering “ex works” (EXW) volgens de Incoterms 2000. De goederen worden in de fabriek van Alsico verkocht en definitief in ontvangst genomen.

8.3. Indien Alsico op verzoek van de klant is opgetreden om het transport of de douaneformaliteiten te regelen, zal Alsico hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen worden doorgerekend aan de klant. De goederen worden in ieder geval vervoerd op risico van de klant. Indien op uitdrukkelijke schriftelijke vraag van de klant de goederen moeten worden verzekerd voor bewaring en vervoer, zal Alsico zich hierover ontfermen met doorrekening van de hieruit voortvloeiende kosten en zonder enige aansprakelijkheid.

8.4. In geval van doorverkoop van de goederen door de klant, nog steeds eigendom van Alsico onder artikel 8.1, aan een derde, draagt de klant zijn schuldvorderingen op deze derde over aan Alsico, onverminderd het recht van Alsico om de klant, die hoofdelijk gehouden blijft, tot betaling aan te spreken.

9. Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid

9.1. Alsico blijft steeds eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten van alle goederen ontwikkeld voor de klant (met inbegrip van, maar niet beperkt tot ontwerpen, schetsen, tekeningen, beelden en hun realisaties in de goederen). De levering van de goederen impliceert geen overdracht van de intellectuele eigendomsrechten.

9.2. Alle design (ontwerpen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, etc.) geleverd door Alsico zijn exclusief bestemd voor goederen die door Alsico geproduceerd worden en mag niet worden gereproduceerd, openbaar gemaakt of aan derden worden meegedeeld zonder voorafgaande toestemming van Alsico. Deze materialen, evenals alle andere informatie verstrekt door Alsico worden beschouwd als bedrijfsgeheim en kunnen alleen worden gebruikt door of met uitdrukkelijke goedkeuring van Alsico.

9.3. Alsico vrijwaart de klant uitsluitend voor enige inbreuk die Alsico zou maken op geregistreerde intellectuele eigendomsrechten van derden geldig in de Europese Unie, op voorwaarde dat: (i) de klant Alsico onverwijld heeft geïnformeerd van deze mogelijke inbreuk en (ii) de inbreuk wordt vastgesteld in een in kracht van gewijsde gegane beslissing of minnelijk buitengerechtelijk akkoord. De aansprakelijkheid van Alsico beperkt zich tot de waarde van de desbetreffende levering van goederen of honderdduizend euro (100.000 €), welk bedrag van beide het laagste is.

9.4. Intellectuele eigendomsrechten op materialen (bv. logo’s, merken, etc.), samples, documenten die de klant beschikbaar stelt als onderdeel van contractuele relaties, blijven bij de klant of de derde partij die de klant heeft gemachtigd zijn middelen ter beschikking stellen van Alsico. De klant verleent Alsico het recht deze materialen te gebruiken voor de ontwikkeling van een aanbod en de vervaardiging van de goederen. De klant garandeert dat bij terbeschikkingstelling, geleverde materialen geen inbreuk maken op de rechten van derden. De klant vrijwaart Alsico volledig van alle vorderingen en voorwaardelijke verplichtingen in verband met schade aan derden, en zal instaan voor de kosten die Alsico als gevolg van deze vorderingen en schulden heeft moeten maken.

9.5. De klant verbindt zich ertoe geen geregistreerde intellectuele eigendomsrechten te vestigen (i) op goederen die in intellectuele eigendom toebehoren aan Alsico of (ii) op enige resultaten van een ontwikkeling die door Alsico alleen of door Alsico en de klant samen is gebeurd (behoudens andersluidend akkoord). Houdt de klant zich niet aan deze afspraak, dan zal hij op het eerste verzoek van Alsico het geregistreerde intellectuele eigendomsrecht intrekken, dan wel overdragen aan Alsico.

9.6. De klant verbindt zich ertoe geen handelsnamen, productnamen of merken van Alsico te registreren of gebruiken als identiek of gelijkaardig merk, dan wel te registeren of gebruik als identieke of gelijkaardige domeinnaam. Houdt de klant zich niet aan deze afspraak, dan zal hij op het eerste verzoek van Alsico geregistreerde merken of domeinnamen intrekken, dan wel overdragen aan Alsico.

9.7. De klant zal fotografisch, marketing of technisch materiaal eigendom van Alsico uitsluitend kunnen gebruiken mits de voorafgaande schriftelijke toestemming van Alsico.

9.8. De klant verbindt zich ertoe enige geregistreerde intellectuele eigendomsrechten verbonden met goederen die geleverd worden of werden door Alsico aan de klant niet te betwisten of te trachten te invalideren, dit tijdens de duurtijd van de overeenkomst en voor een periode van twee (2) jaar na het einde van de overeenkomst.

9.9. Informatie die de klant aan Alsico bezorgt, wordt uitsluitend als vertrouwelijk beschouwd indien partijen een geheimhoudingsovereenkomst desbetreffend hebben gesloten en indien de informatie als vertrouwelijk is gemarkeerd. Enige vertrouwelijke informatie verhindert Alsico niet om onafhankelijk van de klant ontwikkelingen te starten en uit te voeren (al dan niet met derden) dit zonder gebruik te maken van de vertrouwelijke informatie van de klant.

10. Gebreken en terugzendingen

Algemeen

10.1. Zichtbare gebreken dienen binnen de acht (8) kalenderdagen na levering schriftelijk en met nauwkeurige omschrijving van de gebreken worden gemeld aan Alsico. Niet-naleving van deze formaliteiten of termijn geeft aan dat de klant de zichtbare gebreken heeft aanvaard en heeft de niet-ontvankelijkheid van de vordering wegens niet- conforme levering tot gevolg.

10.2. Verborgen gebreken moeten bij vaststelling onmiddellijk schriftelijk en met nauwkeurige omschrijving van de gebreken worden gemeld aan Alsico. Voor de beoordeling van verborgen gebreken zal het gebrek steeds worden vermoed te zijn ontstaan door gebruikelijke slijtage. Het komt de klant toe dit vermoeden te weerleggen met tegenbewijs. De korte termijn uit art. 1648 B.W. wordt door partijen bepaald op vijf (5) werkdagen na vaststelling. De onderhandeling tussen partijen schorst deze termijn niet.

10.3. Indien de klant goederen wenst terug te zenden waarvoor geen gebreken werden vastgesteld, kan dit slechts onder volgende cumulatieve voorwaarden: (i) na toestemming van de Alsico, (ii) indien de koopwaar nog niet in gebruik werd genomen, zich nog in de originele verpakking bevindt en (iii) voor zover Alsico dit product nog steeds binnen haar gamma aanbiedt.

10.4. De verbintenis van Alsico voor gebrekkige goederen strekt zich uit tot reparatie dan wel vervanging van de gebrekkige goederen binnen een redelijke termijn. Alsico zal de (marktconforme) transportkosten van het terugzenden en verzenden dragen. Voormelde remediëring is het enige rechtsmiddel van de klant.

Bijzondere regeling in geval voor goederen geproduceerd in bijzondere omstandigheden

10.5. In geval van goederen geproduceerd in bijzondere omstandigheden, zoals mondmaskers, bedraagt de termijn voor het nauwkeurig schriftelijk melden van zichtbare gebreken één (1) werkdag na levering. Niet-naleving van deze formaliteiten of termijn geeft aan dat de klant de gebreken heeft aanvaard en heeft de niet-ontvankelijkheid van enige vordering tot gevolg.

10.6. Omwille van de specifieke aard van deze goederen en de bijzondere omstandigheden waarin ze werden geproduceerd, kan de klant geen vordering instellen (i) op grond van verborgen gebreken of (ii) op grond van enig regime voor gebreken wanneer de goederen reeds in gebruik werden genomen.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Alsico kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het verkeerd, abnormaal of onzorgvuldig gebruik van het product door de klant, hetgeen bij het ontstaan van enige schade zal worden vermoed en door de klant met tegenbewijs zal moeten worden weerlegd.

11.2. Alsico voldoet aan de wettelijke normen voor de door haar geproduceerde goederen, De productaansprakelijkheid van Alsico is beperkt tot de lichamelijke en materiële schade die volgt uit een gebrekkig of niet-conform goed.

11.3. Alsico kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt is door factoren die vreemd zijn aan Alsico waaronder zoals maar niet beperkt tot het feit dat het design door de klant werd gemaakt en aangeleverd, door fouten en nalatigheden van de klant, door werkomstandigheden, door persoonlijke medische of fysieke voorgeschiedenis van de gebruiker, door specifiek en niet voorafgaand aan Alsico meegedeeld gebruik, door contact met gevaarlijke stoffen of materialen, door een foutief onderhoud door de klant of door derden, door normale slijtage van het goed etc.

11.4. Behoudens in het geval van opzet of fraude, is Alsico niet aansprakelijk voor zuivere immateriële gevolgschade, waaronder wordt verstaan zonder exhaustief te zijn: winstderving, verlies van omzet, verlies van een kans of opportuniteit, communicatie-, expertise- en logistieke kosten ten gevolge van een recall, reputatieschade, etc.

11.5. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Alsico beperkt zich tot de waarde van de desbetreffende levering van goederen of honderdduizend euro (100.000 €), welk bedrag van beide het laagste is.

12. Overmacht

12.1. Onder overmacht wordt elke onvoorziene gebeurtenis niet toerekenbaar aan één van de contractspartijen begrepen. Voorbeelden van overmacht zijn onder andere: staking, oorlog, lock-out, oproer, epidemie of pandemieën en de overheidsmaatregelen die daarop volgen, ziekte, brand, verandering van transporttarieven, douanetarieven, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door de leverancier, staking bij leveranciers, faillissement van de leverancier, tekort aan arbeidskrachten en tekort aan brandstof of grondstoffen.

12.2. Elk geval van overmacht geeft Alsico het recht om tijdelijk of definitief haar verbintenissen voortkomend uit de overeenkomst niet na te komen zonder dat de klant hiervoor een schadevergoeding kan vragen.

12.3. In geen geval zal Alsico enige aansprakelijkheid dragen voor enige niet-nakoming op grond van overmacht. De klant kan de overeenkomst niet beëindigen voor niet- nakoming van de verbintenissen als gevolg van overmacht.

12.4. De reeds gekende en nog te ondergane gevolgen van COVID-19 worden uitdrukkelijk als gevallen van overmacht aanzien, bv. om de indicatieve levering tijdelijk te schorsen of uit te stellen.

12.5. Overmacht zal nooit de tijdelijke of definitieve niet- nakoming van betalingsverplichtingen van de klant kunnen verantwoorden.

13. Varia

13.1.   De rechten en verplichtingen van de overeenkomst kunnen door partijen niet overgedragen worden aan derden. Het voorgaande laat evenwel onverlet het recht van Alsico om rechten en verplichtingen over te dragen aan verbonden ondernemingen, dan wel om gebruik te maken van onderaannemers.

13.2. De nietigheid, de onuitvoerbaarheid of de onafdwingbaarheid van een clausule van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of de afdwingbaarheid van de algemene voorwaarden onverlet.

13.3. Enkel de algemene voorwaarden in de Nederlandse taal zijn maatgevend voor enige interpretatie van de gebruikte bewoordingen. De vertalingen in het Frans, Duits of Engels zijn enkel opgesteld door Alsico voor de verstaanbaarheid van de klant.

13.4. De door de klant verstrekte persoonsgegevens zullen door Alsico geautomatiseerd uitsluitend worden verwerkt in het kader van het normaal beheer van het klantenbestand dit conform de dan geldende privacy policy van Alsico. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn persoonsgegevens vragen. Ook hiertoe volstaat het per mail met Alsico contact op te nemen.

14  Bevoegde rechtbank                    

14.1. Elk geschil betreffende de overeenkomst tussen Alsico en de klant behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde.

14.2. De overeenkomst tussen Alsico en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.